Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Det svenska valsystemet

Det är av stor betydelse för demokratin hur ett valsystem är uppbyggt och fungerar. Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre.

I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, t.ex. i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Valsystemets grunder

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.

Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.

Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.

Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.

Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Proportionalitet

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten (platserna) i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får t.ex. 20 procent av rösterna, ska det också få ca 20 procent av mandaten. Ett sådant valsystem kallas proportionellt.

Spärrar

Endast de partier som uppnått en viss storlek får vara med i fördelningen av mandat. Det är olika spärrar för de olika valen.

Partier

Valsystemet baseras på partier. Man röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av partiets kandidater på valsedeln en personröst.

Offentlighet

All röstmottagning, rösträkningen i vallokalen och den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen är exempel på s.k. offentliga förrättningar. Det innebär att allmänheten har rätt att närvara och se vad som händer och på så sätt kontrollera att allt går rätt till.