Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Lagar och regler

Hur val och folkomröstningar genomförs regleras genom flera lagar och förordningar. I huvudsak länkas nedan till riksdagens webbplats.


Vissa grundläggande regler om rösträtt till riksdagen, valbarhet och valsystem finns i regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar.

regeringsformen (SFS 1974:152)

Se även riksdagsordningen (2014:801)


Motsvarande bestämmelser som gäller kommun- och landstingsfullmäktige finns i kommunallagen.

kommunallagen (SFS 1991:900)


Regler som gäller röstning och rösträkning vid allmänna val finns i vallagen och valförordningen.

vallagen (SFS 2005:837)

valförordningen (SFS 2005:874)

Valmyndigheten får enligt valförordningen (2005:874) besluta om vissa föreskrifter i samband med val.

Valmyndighetens författningssamling


Europeiska Unionen har egen lagstiftning som reglerar val till Europaparlamentet.

Se vilka lagar som reglerar val till Europaparlamentet


Folkomröstningar regleras i särskilda lagar.

folkomröstningslag (SFS 1979:369)

lag (SFS 1994:692) om kommunala folkomröstningar


Val till Sametinget regleras i särskilda lagar och förordningar.

sametingslagen (SFS 1992:1433)

förordning (SFS 2008:1280) om val till Sametinget

Valmyndigheten får enligt förordning (2008:1280) om val till Sametinget besluta om vissa föreskrifter i samband med val till Sametinget.

Valmyndighetens författningssamling


Utöver ovanstående lagar och förordningar regleras det svenska valsystemet även genom följande:

lag (SFS 2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

förordning (SFS 2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

förordning (SFS 2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

brottsbalk (1962:700)

offentlighets- och sekretesslag (2009:400)


Vid varje val beslutar dessutom regeringen om särskilda förordningar, tex:

förordning (2011:273) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2011 års omval

förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet

förordning (2013:1049) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval