Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Registrera partibeteckning

 1. Om parti och partibeteckning
 2. Hur gör man för att få sin partibeteckning registrerad?
 3. När ska partiet lämna in en anmälan?
 4. Krav på partinamnet
 5. I vilket val ska partiet ställa upp?
 6. Stöd för anmälan krävs
 7. Behörig företrädare
 8. Kandidater vid val
 9. Överklaga

Se alla registrerade partibeteckningar

1. Om registrering av partibeteckning

Partibeteckningen är det namn som partiet vill ska stå på valsedlarna. Partier kan registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten.

Genom att partibeteckningen registreras hos Valmyndigheten kan partiets namn skyddas så att det inte kan användas av ett annat parti i samma val. För att skyddet ska gälla måste dock partiet anmäla samtliga kandidater som partiet har på valsedeln/valsedlarna (läs mer i kap. 7). Registreringen innebär inte att partibeteckningen är ett skyddat varumärke i andra sammanhang än vid val.

Partibeteckning som innehåller symbol

Från och med valen 2018 kan partibeteckningen innehålla en symbol. Om partibeteckningen innehåller en symbol ska den fullständiga partibeteckningen (inklusive eventuell symbol och text) mejlas i svg- eller eps-format till registrator@val.se

 • Partibeteckningens storlek ska vara 85,5 x 12,75 mm, (partibeteckning inklusive eventuell symbol och text). Måtten motsvarar fältet på en valsedel.
 • Bakgrunden ska vara transparent.
 • Partibeteckningar i färg ska vara i CMYK eller PMS.

Färgåtergivningen på en valsedel kan skilja sig åt beroende på om symbolen lämnas in i CMYK eller PMS. En symbol i PMS kan ge mer korrekt färgåtergivning än CMYK. Valmyndigheten kan inte svara på detaljerade eller tekniska frågor om färgåtergivning i CMYK eller PMS. Färgåtergivningen kan även variera mellan olika skärmar, i tryck och på webb.

Symboler på valsedlar

Registreringen av partibeteckning och anmälan om deltagande i val

Från och med valen 2018 ska samtliga partier anmäla deltagande i val. Det är inte ett krav att registrera partibeteckningen för att kunna anmäla deltagande i val. Registreringen innebär inte heller att partiet automatiskt är anmält för deltagande i ett visst val. Om ett parti har registrerat partibeteckningen och dessutom anmäler sina kandidater för ett visst val anses det också innebära en anmälan om deltagande för det valet.

Läs mer om anmälan om deltagande

Läs mer nedan i kapitel 8 om anmälan av kandidater

Upp till toppen på sidan

2. Hur gör man för att få sin partibeteckning registrerad?

1. Partiet måste vara en juridisk person

Ett parti som vill få sin partibeteckning registrerad måste vara en juridisk person, dvs. välja styrelse och anta stadgar m.m. Det finns information hos Skatteverket som visar hur detta ska gå till (se www.skatteverket.se).

För att kunna anmäla om registrering av partibeteckning måste partiet skicka in utdrag av protokoll som visar

 • att partiet har antagit stadgar och utsett styrelse,
 • att partiet har beslutat att anmäla sin partibeteckning för registrering hos Valmyndigheten,
 • vilken partibeteckning som önskas registrerad (läs mer i kap. 4),
 • för vilket eller vilka val registreringen ska gälla (läs mer i kap. 5), samt
 • vem som utsetts att vara behörig företrädare för partiet att göra anmälan (läs mer i kap. 6).
Bild blankett

2. Påbörja namninsamling

Efter att partiet beslutat om partibeteckning kan insamling av namnunderskrifter påbörjas. (Läs mer i kap. 5)

Blankett Namnunderskrifter

3. Blankett för anmälan samt bilagor

Bild blankett

Den behöriga företrädaren fyller i blanketten för anmälan. Detta måste göras för hand eftersom anmälan kräver en underskrift.

Anmäla registrering av partibeteckning

Lägg kopior av protokoll som innehåller besluten i punktlistan under 1. ovan som bilagor till anmälningsblanketten.

4. När namninsamlingen är klar

Bifoga dokumenten med namnunderskrifterna till anmälningsblanketten. Alternativt kan ett intyg från notarius publicus bifogas istället (läs mer i kap. 5).

5. Skicka in samtliga dokument

Skicka en komplett anmälan till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm. (Läs mer i kap. 2 om när en anmälan ska skickas in.)

6. Vad händer då anmälan kommit in?

När anmälan kommit in till Valmyndigheten granskas de blanketter och dokument som partiet skickat in. När Valmyndigheten beslutat om anmälan om registrering uppfyller villkoren meddelas partiet om beslutet. (Läs mer i kap. 8)

Upp till toppen på sidan

3. När ska partiet lämna en anmälan om registrering?

En anmälan om registrering kan lämnas in när som helst till Valmyndigheten.

Dock måste anmälan om registrering ha kommit in senast den sista februari det år då valet ska hållas för att partibeteckningen ska kunna skyddas från och med det valet.

Om det är fråga om ett annat slag av val än ordinarie val till riksdagen, ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige eller val till Europaparlamentet, skall en anmälan i stället göras senast en vecka efter det att beslutet om valdag har meddelats för att registreringen skall gälla från och med det valet.

Hur länge gäller en registrering?

Registreringen av partibeteckningen gäller för all framtid under förutsättning att partiet vid valen anmäler kandidater. Partibeteckningen avregistreras automatiskt om partiet inte anmäler kandidater vid två val av samma typ i följd. Den avregistreras också om partiet begär det hos Valmyndigheten.

Upp till toppen på sidan

4. Krav på partibeteckningen

Väljarna ska inte utsättas för risken att förväxla två partier. Vad som är för likt och kan innebära en risk för förväxling bedöms av Valmyndigheten. Valmyndighetens beslut kan överklagas till Valprövningsnämnden.

Se en lista med alla nu registrerade partibeteckningar

Reglerna för partibeteckningen är att:

 • den ska bestå av eller innehålla ord,
 • den får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning,
 • den får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val,
 • den får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val och som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn, samt
 • den kan innehålla en symbol.

Exempel på partibeteckningar som inte godtagits p.g.a. att det funnits risk för förväxling:

 • Arbetarpartiet Kommunisterna (kunde förväxlas med Vänsterpartiet Kommunisterna)
 • Hälso- och miljöpartiet (kunde förväxlas med Miljöpartiet)

Det kan ändå finnas flera partier med samma partibeteckning

Partibeteckning som är/har varit registrerad för val som gäller endast en kommun eller ett landsting kan användas av ett annat parti i en annan kommun eller ett annat landsting. Därför finns det i flera kommuner partier som har samma partibeteckning och som vart och ett har registrerad partibeteckning för val inom det valområde där partiet är verksamt.

Byte av namn

Om partiet önskar byta sin registrerade partibeteckning ska partiet skicka in en begäran om det till Valmyndigheten. Till begäran ska bifogas ett protokoll som visar att partiet beslutat om ändringen.

Upp till toppen på sidan

5. I vilket val ska partiet ställa upp?

Partiet ska besluta om vilket/vilka slag av val som partiet ska registrera sin partibeteckning för. Dessa regler gäller för registreringen:

 • En registrering för val till riksdagen gäller även för val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet och för val till Europaparlamentet.
 • En registrering för val till landstingsfullmäktige gäller för det landsting ansökan gäller och för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom det landstinget.
 • En registrering för val till kommunfullmäktige gäller endast för den kommunen.
 • En registrering för val till Europaparlamentet gäller endast detta val.

Upp till toppen på sidan

Bild blankett

6. Stöd för anmälan krävs

Partiet måste visa att ett antal personer stöder anmälan om registrering av partibeteckningen. Dessa personer ska ha rösträtt i det val som registreringen gäller för (vid tidpunkten för underskriften). De som stöder en anmälan om registrering ska egenhändigt underteckna en förklaring om stödet.

Partiet kan samla in detta stöd på blanketten NAMNUNDERSKRIFTER

Blankett Namnunderskrifter

På denna blankett ska de som stödjer anmälan personligen skriva följande uppgifter:

 • datum,
 • sitt personnummer (10 siffror),
 • vilken kommun de är folkbokförda i, samt
 • sin namnteckning.

Hur stort ska stödet vara?

Det krävs stöd från olika många personer beroende på vilket val partiet vill registrera partibeteckningen för. 1500 personer krävs för riksdagsval eller Europaparlamentsval, 100 personer för landstingsfullmäktigval och 50 personer för kommunfullmäktigval.

Anmälan är en offentlig handling

Hela anmälan, inklusive dokumenten med uppgifter från de som stödjer anmälan, blir en offentlig handling när den kommer in till Valmyndigheten.

Om partiet inte önskar att dokumenten med uppgifter från de som stödjer anmälan ska bli offentliga kan dokumenten istället visas upp för en notarius publicus. Notarius publicus skriver ett intyg om att uppgifterna visats upp och har rätt att ta betalt för denna tjänst.

Vad är en notarius publicus?

Notarius publicus är en enskild person med juristexamen som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Notarius publicus utses av länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Vissa partier behöver inte lämna in namnunderskrifter

Partier som redan är representerade i riksdagen, kommun- eller landstingsfullmäktige eller Europaparlamentet men inte ännu har registrerat sin partibeteckning behöver inte lämna in namnunderskrifter som styrker stöd för anmälan.

Upp till toppen på sidan

7. Behörig företrädare

Alla kontakter med Valmyndigheten och länsstyrelsen i samband med val ska för partiets räkning skötas av en eller flera behöriga företrädare. Det kan t.ex vara att anmäla registrering av partibeteckning (se kap. 2.1), anmäla kandidater, beställa valsedlar eller avregistrera partibeteckningen.

Partiet ska för varje uppgift besluta om vem som ska vara behörig företrädare för partiet. Den behöriga företrädaren ska vid kontakten med Valmyndigheten eller länsstyrelsen visa ett protokoll från partiet som säger att han eller hon är behörig att utföra den aktuella uppgiften åt partiet.

Upp till toppen på sidan

8. Kandidater vid val

Alla partier kan sätta upp kandidater på valsedlar inför ett val. Generellt gäller att för att en kandidat ska vara valbar måste kandidaten dels ha rösträtt i aktuellt val, dels i förväg ha samtyckt till kandidaturen. Observera att det finns särskilda regler för kandidater vid val till Europaparlamentet, se länk till höger om valbarhet.

Anmäla kandidater

Partier som har registrerat sin partibeteckning kan välja att anmäla sina kandidater på valsedlarna. Det innebär att partiet skyddar sin kandidatlista från att väljare kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet valt.

För val till riksdagen anmäls kandidaterna per valkrets, och för övriga val anmäls kandidaterna för hela valområdet.

Att anmäla kandidaterna är frivilligt. Om partiet väljer att inte anmäla kandidaterna på en valsedel så innebär det att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de partiet valt. Om den tillskrivna kandidaten ska kunna bli invald gäller dock att han eller hon senast två dagar före valet har samtyckt skriftligen till kandidatur för det partiet.

Det trycks en text på valsedeln som innehåller information om hur väljaren kan personrösta. Texten anpassas efter om kandidaterna är anmälda eller inte.

Vem kan anmäla?

Beställning av valsedlar och anmälan av kandidater kan enbart göras av den som är partiets behörige företrädare (se kap. 6).

När ska partiet anmäla?

Anmälan sker i samband med att partiet beställer valsedlar.

Valmyndigheten beslutar om ett sista datum för anmälan och för beställning av valsedlar inför varje val. Valmyndighetens beslut kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Valmyndigheten meddelar också det aktuella datumet direkt till de partier som har registrerat partibeteckningen och de partier som är representerade i riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet.

Anmälda kandidater måste lämna en förklaring

De anmälda kandidaterna ska skriftligen förklara att de samtycker till att partiet anmäler dem för ett specifikt val. Detta görs på en särskild blankett som publiceras på Valmyndighetens webbplats inför varje valtillfälle.

Partierna ska lämna in sina kandidaters förklaringar samtidigt som partierna anmäler kandidaterna inför ett val.

Ska kandidaten anmälas i flera val, t.ex. både för val till riksdag och val till kommunfullmäktige i Järfälla, ska kandidaten skriva under en förklaringsblankett per val.

Klicka för att läsa mer om kandidater

Anmälan av kandidater anses som anmälan av deltagande i val - nytt

Samtliga partier som vill delta i ett val ska skriftligen anmäla detta till Valmyndigheten i förväg. Om ett parti har registrerat partibeteckningen och dessutom anmäler sina kandidater för ett val anses det också innebära en anmälan om deltagande för det valet.

Upp till toppen på sidan

9. Överklagande

Om en partibeteckning registreras eller avregistreras

Valmyndighetens beslut att registrera eller avregistrera en partibeteckning kungörs, dvs. beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Vem som helst, t.ex. andra partier, kan överklaga detta beslut. Ett skriftligt överklagande ska ha kommit in till Valmyndigheten senast inom tre veckor från den dag beslutet kungjorts.

Om en anmälan om registrering inte godkänns

Om en anmälan om registrering inte godkänns av Valmyndigheten får partiet som gjort anmälan meddelande om detta. Det är då endast partiet som fått avslaget som kan överklaga. Vill partiet överklaga Valmyndighetens beslut ska ett skriftligt överklagande ha kommit in till Valmyndigheten senast tre veckor efter att partiet mottagit meddelandet.

Valprövningsnämnden avgör

Överklagandet ska lämnas in till Valmyndigheten, men det är Valprövningsnämnden som avgör om det kommit in i rätt tid och som i sådant fall prövar överklagandet. Valprövningsnämnden underrättar den person eller det parti som överklagat om det beslut som nämnden fattat. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Upp till toppen på sidan