Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rösta elektroniskt eller via internet?

För att internetröstning ska kunna införas måste riksdagen rösta igenom en ändring i vallagen. Valmyndigheten kan inte besluta om försök eller liknande.

Vallagskommittén föreslår utredning om att införa försök i valet 2018

Mellan 2011 och 2013 hade en vallagskommitté i uppgift att utreda bl.a. frågan om e-röstning ska införas i Sverige.

Klicka här för att läsa om vallagskommitténs uppdrag

Den 17 april överlämnade 2011 års vallagskommitté sitt slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) till justitieminister Beatrice Ask. Kommittén föreslår att det så snart som möjligt tillsätts en utredning med uppdrag att närmare överväga förutsättningarna för att införa ett e-röstningssystem. Om man bedömer att krav på säkerhet m.m. kan uppfyllas ska genomföras en försöksverksamhet valen 2018.

I betänkandet står bl.a.
"Syftet med att införa e-röstning ska dock inte, vilket måste understrykas, vara att den nuvarande traditionella röstningen i vallokaler och röstningslokaler ska upphöra. E-röstningen ses som ett komplement till det nuvarande manuella systemet."

Klicka här för att läsa slutbetänkandet på regeringens webbplats