Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rösträtt för EU-medborgare

Val till Europaparlamentet

EU-medborgare* som är folkbokförda i Sverige har rösträtt vid val till Europaparlamentet under förutsättning att de fyller 18 år senast på valdagen och har anmält sig till röstlängden.

Den som anmält sig till den svenska röstlängden får inte rösta i den medlemsstat där han eller hon är medborgare.

*med EU-medborgare avses här utländska unionsmedborgare, dvs. medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater men inte svensk medborgare.

Blanketter för anmälan och utträde

Valmyndigheten skickar ut en anmälningsblankett till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige och som inte tidigare anmält sig till röstlängden. Till de EU-medborgare som tidigare anmält sig till röstlängden och fortfarande är folkbokförda i Sverige skickar Valmyndigheten en blankett för utträde som personen kan använda om denne inte längre önskar vara kvar i den svenska röstlängden. Blanketterna skickas ut ca 60 dagar innan valet. Blanketten för anmälan respektive utträde ska ha inkommit till länsstyrelsen senast 30 dagar innan valet.

Val till kommun- och landstingsfullmäktige

EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige har rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige. Vid dessa val tas personerna automatiskt upp i röstlängden.

Svensk medborgare bosatt i annan EU-stat?

Den som är svensk medborgare och är folkbokförd i ett annat land inom den Europeiska unionen ska kunna anmäla sig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Om en svensk medborgare finns upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks han eller hon från den svenska röstlängden.

Det finns en myndighet inom varje land inom den Europeiska unionen som handhar frågor om röstlängden vid val till Europaparlamentet i det landet. Där finns information om hur man anmäler sig, alternativt anmäler utträde ur den röstlängden. Frågor om den svenska röstlängden kan besvaras av Valmyndigheten.

Särskilda regler för vissa EU-medborgare

Personer som har full immunitet och som bor i Sverige men inte är folkbokförda här har rösträtt i val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet om de senast 30 dagar innan val anmäler sig till röstlängden.