Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Uppdaterat preliminärt valresultat

Onsdagen efter valet påbörjar valnämnden i varje kommun Valnämndens preliminära rösträkning. Räkningen ska som regel genomföras under onsdagen efter valet. Om det behövs för att genomföra räkningen på ett säkert sätt kan dock räkningen förlängas till torsdagen.

Räkningen är en uppsamlingsräkning, och är offentlig.

Resterande förtidsröster räknas

De röster som räknas vid uppsamlingsräkningen är de förtidsröster som inte hunnit fram till vallokalen på valdagen. Det är främst brevröster och ambassadröster från utlandet, och förtidsröster som avlagts i andra kommuner under valhelgen.

Onsdagsräkning i Solna kommun vid valet 2009.

Valnämndens preliminära rösträkning i Solna kommun vid valet 2009.

Förtidsrösterna granskas och röster läggs i valurnor

Valnämndens preliminära rösträkningen går till på samma sätt som räkningen i vallokalen på valnatten. Godkända förtidsröster (från röstningslokaler inom landet, från utlandet och brevröster) läggs ner i respektive valurna efter att röstkortet har separerats från valkuverten och det markerats i röstlängden att personen röstat. Valnämnden granskar dessutom de förtidsröster som röstmottagarna underkänt i vallokalen. En förtidsröst som underkänts av röstmottagarna kan godkännas av valnämnden vid valnämndens preliminära rösträkning.

Valurnan töms och rösterna räknas

När alla förtidsröster lagts ner i valurnan töms en valurna i taget och rösterna räknas. Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet. Personrösterna räknas inte på valnämndens preliminära rösträkning.

I det preliminära resultatet särredovisas endast vissa partier

Rösterna sorteras efter parti, ogiltiga och blanka röster. Precis som på valnatten är det bara rösterna för de partier som kan förväntas ta mandat som ska räknas och rapporteras. De mindre partierna räknas som "övriga partier". Dessa partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Samma partier särredovisas vid uppsamlingsräkningen som på valnatten.

Läs mer om räkningen på valnatten

Rösterna räknas i uppsamlingsdistrikt

Vid val finns det ca 6000 valdistrikt, dvs. faktiska geografiska områden.

Vid valnämndens preliminära rösträkning räknas inte rösterna per valdistrikt utan i uppsamlingsdistrikt. Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en hel kommun om kommunen inte är valkretsindelad. Rösterna räknas på detta sätt för att valhemligheten inte ska röjas.

Detta medför att det tillkommer ett visst antal distrikt i det slutliga resultatet jämfört med valnattsresultatet. Skillnaden mellan antalet distrikt på valnatten och antalet distrikt i det slutliga resultatet beror på hur många kommuner som vid aktuellt val är valkretsindelade.

Vid val till landstinget är antalet valdistrikt lägre. Det beror på att Gotland inte har ett landsting. Totalt har Sverige 20 landsting.

Jämförelse med tidigare års valresultat

I presentationen av valresultatet visas föregående vals resultat som jämförelse. Dock går det inte att visa jämförande siffror om ett distrikt är helt nytt. Uppgift om jämförbarhet kommer att finnas för varje distrikt i valpresentationen.

Sedan skickas rösterna till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen. Valnämnden ser till att rösterna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen. Hos länsstyrelsen räknas alla röster en gång till under den slutliga rösträkningen.

Läs mer om länsstyrelsens rösträkning