Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Det här gör vi

Valmyndigheten är den centrala valmyndigheten för val och ansvarar för att planera och samordna genomförandet av allmänna val och nationella folkomröstningar.

Valmyndigheten

  • fastställer på grundval av valresultatet ledamöter och ersättare i riksdagen,
  • fastställer på grundval av valresultatet ledamöter och ersättare i Europaparlamentet,
  • utvecklar och underhåller IT-stödet för valadministrationen,
  • sprider via Internet fortlöpande information om valresultaten under sammanräkningens gång,
  • informerar väljarna om när, var och hur man röstar,
  • tar fram handledningar och utbildning till vägledning för länsstyrelser och valnämnder,
  • ansvarar för framställning av röstlängder och röstkort, valsedlar, blanketter och kuvert som används vid valen.
  • tar emot partiernas anmälan om deltagande i val.
  • registrerar partibeteckning för de partier som anmäler om registrering.

Valmyndigheten har även ett uppdrag att vid medborgarinititativ i EU kontrollera underskrifter från EU-medborgare från Sverige som stödjer förslaget. Valmyndigheten ska utfärda ett intyg till organisatören av medborgarinitiativet som visar antalet underskrifter som uppfyller kraven.

Mer fakta och vilka regler som gäller för att starta ett medborgarinitiativ finns på Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ

Valmyndighetens nämnd

Valmyndigheten leds av en nämnd med en ordförande och fyra ledamöter.

Regleringsbrev

Varje år får Valmyndigheten ett regleringsbrev från regeringen med information om det kommande budgetåret.

Regleringsbrevet meddelar – bland annat – myndighetens övergripande mål, hur mycket pengar som myndigheten kommer att ha till sin verksamhet det kommande året och vilka rapporter som ska framställas.

Instruktion

Regeringen meddelar i instruktionen vilka uppgifter Valmyndigheten har, utöver det som framgår i vallagen och valförordningen. I den framgår i vilka ärenden som Valmyndigheten har beslutanderätt.

Valmyndighetens kansli

Det praktiska arbetet utförs av Valmyndighetens kansli. Kansliet leds av en kanslichef och har för närvarande 17 anställda.

Skatteverket är värdmyndighet för Valmyndigheten

Skatteverket är från och med 1 april 2016 värdmyndighet för Valmyndigheten. Förändringen innebär att den personal som arbetade vid Valmyndigheten istället anställts av värdmyndigheten. Skatteverket ska upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Valmyndigheten.

Valmyndigheten kvarstår som nämndmyndighet, men utan eget arbetsgivaransvar. Valmyndighetens ansvar och uppgifter som central valmyndighet består, liksom uppdelningen av ansvar mellan Valmyndigheten och de lokala och regionala valmyndigheterna (kommunernas valnämnder samt länsstyrelserna).

Förändringen beslutades av regeringen i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten.

Länk till förordningstexten på Riksdagens webbplats